Foto: Piotr Antczak

W najbliższy poniedziałek, 19. lutego o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religii 1 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,
3) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży,
4) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 40 Specjalnej w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Bytomska 24, 41-803 Zabrze na adres: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze,
5) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze na adres: ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze,
6) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,


Cafe Bistro Kamienica      Kliknij i odwiedź nas na Facebooku!

7) projektu zmian w statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
8) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Uchwała nr XII/126/15 Rada Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
10) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze.

Obrady są otwarte dla mieszkańców Zabrza.

źródło: um.zabrze.pl

Odwiedzając nas będziecie mogli spróbować pysznego śniadania przyrządzanego na waszych oczach. Polecamy również kawę która z pewnością wam zasmakuje.    Cafe Bistro Kamienica   Kliknij i odwiedź nas na Facebooku!