Od 2017 Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna uczestniczy w międzynarodowym projekcie RAZEM W EUROPIE. JEDEN CEL realizowany przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) pod hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam”. Nasza szkoła partnerska to Pestalozzi-Schule z Essen.

W ramach I etapu projektu należało do 20 września 2017 r. nadesłać szkic projektu. W październiku wybrano 20 finalistów konkursu w kategoriach „wymiana szkolna” i wymiana pozaszkolna”. Wśród wybranych finalistów – 10 szkół Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna jest jedyną placówką specjalną kształcącą uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

27-30 listopada 2017 odbyło się seminarium w Krzyżowej dla organizatorów finałowych projektów.

Etap drugi trwa od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, gdzie następuje realizacja finałowych projektów.

Etap trzeci odbywa się styczeń/luty 2019 r., kiedy odbędzie się spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów, obrady Jury konkursu i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.

Przebieg wymiany Polsko – Niemieckiej Zabrze 2018:

Poniedziałek 23.04.2018 – przyjazd gości z Essen

Wtorek 24.04.2018 – spotkanie młodzieży pod hasłem „dzień aktywności ruchowej”

Środa 25.04.2018 – spotkanie młodzieży pod hasłem „Muzyka językiem uniwersalnym”

Czwartek 26.04.2018 – spotkanie młodzieży pod hasłem „Porozumienie przez działanie”

Piątek 27.04.2018 – spotkanie młodzieży pod hasłem „Teatr nas rozwija”

Sobota 28.04.2018 – spotkanie młodzieży pod hasłem „Razem w świecie przyrody – dzień natury”

Kilkudniowe spotkania pozwoliły dzieciom i młodzieży na doświadczenie nowych przeżyć, emocji, tworzenia, poznania się, rywalizacji sportowej, ekspresji artystycznej, nowych doświadczeń w kontaktach ze zwierzętami.

Podczas różnorakich atrakcji, nauczyciele również mogli wymienić się doświadczeniami i problemami obecnymi w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz niekomunikującymi się fonicznie.

W ramach wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej chcemy:

– stworzyć naszym uczniom niekomunikującym się fonicznie warunki do nabywania nowych umiejętności i doświadczeń w relacjach społecznych z rówieśnikami z zagranicy. Większość naszych uczniów pochodzi z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział uczniów w projekcie stanowi jedyną szansę na kontakt z uczniami z Niemiec;

– aby uczniowie naszej szkoły wzięli udział wspólnie z młodzieżą niemiecką w aktywnościach, które pozwolą im na doświadczenie nowych przeżyć, emocji, tworzenia, poznania się, rywalizacji sportowej, ekspresji artystycznej, nowych doświadczeń w kontaktach ze zwierzętami (udział w dogtrekkingu);

– aby spotkanie było bodźcem do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności, że osoby z problemami w komunikacji, niekomunikujące się fonicznie są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa (zaangażowanie mediów lokalnych);

– aby wymiana i spotkania towarzyszące były okazją do przełamywania barier i stereotypów w kontaktach z osobami niekomunikującymi się fonicznie. Chcemy informować odbiorców, że porozumienie pomiędzy nadawcą komunikatu, a jego odbiorcą powinno być procesem efektywnym, czyli prowadzącym do jak najlepszego zrozumienia;

– zaangażować we wspólne działania projektowe młodzież pełnosprawną ze szkół i placówek współpracujących z nami w ramach kampanii „Niebieskie Zabrze” w celu budowania pro-inkluzyjnych postaw;

– umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, rodzicami i opiekunami dotyczącą metod i form pracy z osobami niekomunikującymi się fonicznie.

 

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna