Autor: Piotr Antczak

 

Docelowo program naprawczy odcinka Z3 – Z4 DTŚ obejmuje 3 etapy, gdzie definitywne zakończenie prac przewidziane jest na rok 2020. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu nie będzie można korzystać z trasy. Droga będzie przejezdna w całości po zakończeniu etapu pierwszego, który polega na sfrezowaniu części nawierzchni i wymianę jej aż do podbudowy (warstwa mineralna), ze wzmocnieniami siatką stalową w miejscach, które tego wymagają.

Dlaczego to tyle trwa? Z informacji przedstawionej na sesji Rady Miasta Zabrze w dniu 16 października przez Kazimierza Ladzińskiego, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej wnika, że prace naprawcze spowalniają trwające badania zespołów eksperckich, które dochodzą przyczyn uszkodzenia trasy. Mimo tych trudności etap pierwszy ma się zakończyć jeszcze w październiku i zostanie oddany do użytku w całości odcinek Z3 – Z4. Etap ten będzie zakończony na warstwie wiążącej sfrezowanej, czyli z punktu widzenia kierowcy nie nastąpi poprawa, jednak będzie można z drogi korzystać.

Zakończenie etapu drugiego przewidywane jest w dwóch wariantach czasowych (wiosna 2018 lub 2019 r.). – Na dzień dzisiejszy, w rozmowach, które prowadzimy z DTŚ SA z udziałem przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego zakończenie etapu drugiego jest planowane na wiosnę roku 2018 – powiedział Kaziemierz Ladziński. Będzie on polegać na zdjęciu warstwy wiążącej i położeniu jej na nowo – kierowcy wtedy odczują kolosalną różnicę – dodaje Ladziński.

Rozpoczęcie etapu trzeciego jest zależne od parametrów warstwy wiążącej – nośnej. Jeśli warstwa ta nie będzie spełniać wymogów technicznych, nastąpi kolejny rok badań. Dopiero w momencie stwierdzenia odpowiednich parametrów warstwy nośnej będzie można przystąpić do ostatniego etapu, a więc ułożenia warstwy ścieralnej (ostatniej), o parametrach zgodnych z projektem. Zakończenie remontu nastąpi więc w roku 2020 lub w wersji optymistycznej – w roku 2019. Po zakończeniu prac gwarancja na elementy naprawiane ulegnie przedłużeniu.

O ile remont jest wykonywany w ramach gwarancji, emocje budzi odpowiedź na pytanie: kto zapłaci za nadzór nad przebiegiem prac naprawczych? Jak podaje dyrektor Ladziński, koszt ten poniesie zamawiający, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem wynikającym z porozumienia w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej Z3, Z4 w Zabrzu wraz z aneksami. Dokumenty te stanowią, że środki te będą pochodziły z dotacji miasta Zabrze, a koszt pełnego roku świadczenia usług to ok. 330 tys. złotych. Podsumowując, koszty nadzoru nad pracami prowadzonymi w ramach gwarancji zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Źródło: informacja na temat przebiegu prac gwarancyjnych przestawiona przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej na sesji Rady Miasta Zabrze w dniu 16.10.2017 r.